Léčivá síla hudby a manter II.

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh“, můžeme se dočíst v Bibli. „Na počátku byl Brahman a s ním tu bylo Slovo. A to Slovo je Brahman“, píše se ve staroindických védách. V Egyptě to bylo „Slovo Slov“, ve staré Číně „nebeská energie dokonalé harmonie“, ve starověkém Řecku to zase byla „hudba sfér“.

Óm, Aum, Amn, Amen, Amín, Omen – tak byl lidským uším zpodobňován onen neslyšitelný, prapůvodní zvuk, Slovo, vibrace o nekonečné vlnové délce, substance veškerého hmotného vesmíru „znějící“ za veškerou projevenou realitou.

A právě sem nasměrujeme svůj pohled v dnešní části našeho seriálu.

AUM – mystická slabika

I když hledání podstaty člověka a jeho místa v tomto projeveném vesmíru je vlastní všem duchovním tradicím, byla to zejména oblast indického subkontinentu, kde zkoumání těchto základních otázek bylo během tisícileté historie nesmírně živé a postupně se zhmotnilo do téměř bezedné inspirující pokladnice obsahující nespočet praktických cest vedoucích k hlubokému poznání naší vlastní podstaty. Není tedy divu, že naše cesta za objevováním tajemství mantry Óm jako prapůvodní vesmírné vibrace nás zavede právě tam.

Óm neboli AUM je neposvátnější mantrou indické tradice, je zdrojem všech manter a součástí většiny z nich. Mantra Óm však není jen pouhou vyslovenou slabikou. Je to „zvuk“, který přímo vnímali a zažívali dávní mudrci a mystikové v nejvyšších stavech meditace. A proto každý, kdo se do této mantry intenzívně a naplno ponoří, může postupně vstoupit do stejných stavů vědomí jako tito dávní mudrcové (to se ostatně týká všech skutečných manter, zaznívajících ve své originální, tradiční podobě).

Jak ale můžeme vidět výše, mantra Óm není zdaleka propojena pouze s indickou tradicí… Symbol prapůvodní vesmírné vibrace je například součástí egyptských mystérií a přímou analogií je i slovo Amen používané na závěr křestanských modliteb.

Óm symbolizuje všudypřítomnou božskou vibraci, nejvyšší Pravdu, zvuk nekonečného vesmíru a zároveň ukazuje i cestu našeho možného vysvobození z iluzorních pout individuální mysli. Symbolizuje průnik vesmírného Vědomí do hlubin našeho vlastního srdce, propojení nekonečného s konečným, beztvarého s tvary, neomezeného s omezeným.

Óm zaznívá na začátku většiny manter, jako symbol Nejvyššího Vědomí, bez něhož by neexistovalo nic, ani samotná mantra.

Upanišády, staré indické texty, které jsou rovněž přímým odrazem mystického poznání dávných mudrců, se o mantře Óm zmiňují velmi často.

V Mandukja Upanišádě se můžeme například dočíst: „Óm je podstata vesmíru – Absolutno. Óm je minulost, přítomnost, budoucnost, i to, co je mimo čas“ Dhjánabindu Upanišáda zase říká: „Ti, kteří hledají osvícení, by měli meditovat na zvuk a význam mantry Óm. Óm je věčná a nezničitelná podstata Bytí. Óm je luk, lidská bytost šíp a Brahman (Nejvyšší Vědomí) je terč. Stejně jako vystřelený šíp směřuje přímo k cíli, tak i duchovní aspirant by měl meditovat na mantru Óm a splynout s Absolutnem.“ Katha Upanišáda uvádí: „Óm je samotné Nejvyšší Vědomí. Ten kdo medituje a pozná skutečný význam této mantry, dosáhne konečného cíle a poznání“.

Jak už jsme si řekli minule, mantra Óm je ve své podstatě složena ze tří hlásek: A-U M. Každý z těchto zvuků má své bohaté symbolické významy, které opět ukazují všeobsahující a integrální podstatu této mantry. Tato symbolika je však natolik rozvětvená, že její rozvíjení zatím raději ponecháme v abstraktních sférách a zkusíme přistoupit k tomu nejdůležitějšímu: praxi

REZONANCE V TĚLE I MYSLI

Hlas je naším nejdokonalejším a nejpřirozenějším hudebním nástrojem s obrovským léčivým a harmonizujícím potenciálem pro celé tělo i mysl. Zpěv mantry Óm se proto kromě zmíněných vyšších aspektů přímo a blahodárně promítá i do všech fyzických a mentálních úrovní naší bytosti. Na základě rozsáhlých experimentů dnes vědci s překvapením zjišťují to, co lidé již před tisíciletími intuitivně velmi dobře věděli a bohatě využívali. Že totiž zdánlivě tak jednoduchý proces jako opakovaný monotónní zpěv jednoho tónu přináší veliké množství pozitivních změn v celé naší bytosti. Přímo ovlivňuje metabolické procesy, uvolňuje svalová napětí, podporuje tvorbu endorfinů v mozku. Zároveň navozuje harmonickou relaxaci v celém těle i mysli, mysl začíná fungovat v hladině alfa a dochází též k synchronizaci obou mozkových hemisfér. Výsledkem je uklidnění mysli a stav vnitřního míru, což působí preventivně i léčivě na stavy stresu, podráždění či depresí. A zároveň ideální naladění mysli pro tvůrčí práci či meditační cvičení. A je to přitom tak jednoduché.

DVĚ CVIČENÍ

Mantru Óm můžeme zpívat kdykoliv se k tomu naladíme a tak dlouho jak je nám to příjemné (od několika minut až třeba po několik hodin …). Tuto mantru můžeme též využít i jako součást komplexnějších meditačních praktik. Následující dvě inspirující cvičení pocházejí z ášramu indického duchovního mistra Mahaswi Tatháty z jižní Indie:

I. Začněme dlouze zpívat mantru Óm. V první části jejího otevřeného zvuku (široké Ó) nechme tento zvuk postupně vibrovat a stoupat v celém našem těle podél páteře až do oblasti hlavy a pak ještě výše, až se postupně rozplyne do celého okolního vesmíru. V okamžiku kdy se Ó začíná pozvolna měnit ve zvuk MMM, prociťujme jak se k nám tento zvuk vrací v podobě vesmírné energie a požehnání, vchází do našeho těla skrze uši a opět se vrací do oblasti břicha. Během následného ticha vnímejme jako tato energie naplňuje celé naše tělo i mysl. Pokračujme stejným způsobem tak dlouho jak je to pro nás možné a příjemné. Cvičení zakončíme malou relaxací.

II. V první části cvičení necháme zaznít sedm dlouhých Óm. Během každého z nich si představujme jako by se podstata naší bytosti pozvedala stále výše směrem ke svému nekonečnému zdroji. Po zaznění posledního Óm prociťujme stav naprostého rozplynutí a sjednocení s nekonečnou vesmírnou Podstatou. Setrvejme v tomto prožitku tak dlouho jak to jen bude možné. Případné myšlenky nebo tělesné pocity nechme proplouvat bez povšimnutí, nijak je nerozvíjejme, jen je pozorujme jakoby z jiné úrovně vědomí. Poté se začněme postupně navracet stejným způsobem: prostřednictvím sedmi dlouhých ÓM. S každým Óm se pozvolna vracíme zpět do přítomných dimenzí, až s posledním Óm spočineme uvnitř vlastního srdce – jako znovuzrozená lidská bytost. A pak postupně obnovíme propojení s naším tělem, myslí i celým okolním životem tak, že každou z těchto úrovní vědomě naplníme onou nekonečnou zářící vesmírnou energií, ve které jsme spočívali. A necháme v sobě toto světlo zářit i poté, co se navrátíme ke svým běžným denním činnostem.